Informatie over videobewaking

Verantwoordelijk orgaan.

Rainer Luy
Villa Tummelchen Hotel Pension
Schloßstr. 22
56812 Cochem

Telefoon: 02671-910520

E-mail: info@moselpension.de

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming.
info@moselpension.de

Doel en rechtsgrondslag.
Art.6 para.1 lit.f DSGVO

Geregistreerd Belang.
Bescherming tegen toegang door onbevoegden, bewaking van bedrijfsterreinen om het gebouw te beveiligen, bescherming tegen vandalisme, inbraak en diefstal en preventie daarvan. Onderzoek van schade en diefstal en passende tenuitvoerlegging van eisen tot schadevergoeding.

Bewaringstermijn
72 uur

Notes over de rechten van de betrokkene

De betrokkene heeft het recht van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te krijgen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt; indien dat het geval is, heeft hij recht op toegang tot die persoonsgegevens en tot de in artikel 1 5 van de GDPR bedoelde informatie.

De betrokkene heeft het recht van de verantwoordelijke voor de verwerking te verkrijgen dat hem betreffende onjuiste persoonsgegevens onverwijld worden gecorrigeerd en, in voorkomend geval, dat onvolledige persoonsgegevens worden aangevuld (artikel 16 GDPR).

De betrokkene heeft het recht de verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld te wissen, mits een van de in artikel 17 van de GDPR in detail opgesomde redenen van toepassing is, bv. indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de beoogde doeleinden (recht op wissing).

De betrokkene heeft het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de verwerking te beperken indien een van de in artikel 18 GDPR genoemde voorwaarden van toepassing is, bijvoorbeeld indien de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, voor de duur van het onderzoek van de verwerkingsverantwoordelijke.

De betrokkene heeft het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. De voor de verwerking verantwoordelijke zal de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte (artikel 21 GDPR).

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of beroep in rechte, heeft iedere betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens in strijd is met de GDPR (artikel 77 GDPR). De betrokkene kan dit recht uitoefenen bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van zijn woonplaats, van zijn werkplek of van de plaats waar de vermeende inbreuk is gepleegd.

bevoegde toezichthoudende autoriteit Beieren:.
Bayerische Staatsdienst voor toezicht op gegevensbescherming (BayLDA).
Promenade 27 | 91522 Ansbach

Telefoon: +49 (0)981 53 1 300
E-mail: poststelle@Ida.bayern.de